قرارداد مجازی تامین کنندگان کالاهای فروشگاه

تامین کننده گرامی ! فرم زیر را با دقت کامل نمایید و کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس میگیرند .

قرارداد ( ویژه تامین کنندگان )

قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص،از تاریخ امضای طرفین قــرار داد به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

قرارداد فی مابین

شرکت کیان گستر لکستان به شماره ثبت 436866 ( هولدینگ فروشگاه اینترنتی کلدر ) واقع در نورآباد انتهـــــای خیابان شهید رجایی روبروی بنیاد شهید نبش خیابان آیت الله خامنه ای شماره تماس : 32740455

ماده یک : موضوع توافقنامه

تأمین کالاهای مورد توافق فروشگاه اینترنتی کلدر به شرح زیر :

ماده دو : میزان کمیسیون مورد توافق

درصد کمیسیون مورد توافق مثال : دسته بندی کالای : لبنیات 10% درصد

ماده سه : مدت زمان توافقنامه

مدت زمان این قرارداد از زمان انعقاد قرارداد بمدت یکساله بوده و در صورت صلاحیت شرکت قابل تمدید مجدد می باشد.

ماده چهار : تعهدات تأمین کننده

1/4 - تأمین کننده متعهد میباشد بعد از انعقاد قرارداد نسبت اجراء کامل مفاد مورد توافق اقدام نماید 2/4 - به موجب این قرارداد تأمین کننده موظف می باشد که پس از اطلاع واحد سفارشات فروشگاه نسبت به تهیه اقلام درخواستی در زمان مورد نظر اقدام نماید . 3/4 - درصورت امتناع یا تاخیر درتهیه کالای موردنظر تامین کننده ، متعهد به پرداخت خسارات مربوطه می باشد. 4/4 - تامین کننده اظهار می‌نماید از کلیه مقــــررات قانونی از جمله مفــــاد قانون حمایت از حقوق مصرف کننـدگان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با پولشویی، تعزیرات ، قــــــــــانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ‌افزارهای رایانه، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایـــر قوانین مـــربوط اطلاع کامل دارد و پای‌بند به رعایت آن‌ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود. 5/4 - تامین کننده متعهد می گـــردد که عودت کالاهــــــای معیوب و یا آکبند را تا 1 الی 7 روز از زمان تحویل آن به مشتریان تحت شرایط مندرج در پیوست دستورالعمل فروش و تامین کالا بپذیرد. 6/4 - در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کـــــــــالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر فروشگاه تحمیل گردد، تامیـن کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر فروشگاه را جبران نماید. 7/4 - به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فــــوراً به اطلاع فروشگاه برساند. 8/4 - تامین کننده متعهد می گردد با هیچ شرکت یا فروشگاههای مشابع قراردادی تنظیـم ننماید در غیـر اینصورت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر فروشگاه را جبران نماید. 9/4 - تامین کنندگان موظف می باشند نسبت به نصب بنر و تبلیغات محیطی فروشگاه در محل خود اقدام نمایند.

ماده پنج: تعهدات فروشگاه

1/5 - فروشگاه متعهد میگردد نسبت به درج کالاهای تأمین کنندگان در فضاهای مجازی اعم از وبسایت، اپلیکیشن و ... اقدام نماید 2/5 - فروشگاه موظف می باشد که وجه دریافتی از مشتریان را با توجه به مدت زمان تعیین شده و حساب منـدرج در ماده 6 قــرارداد و کسر کمیسیون مندرج در ماده 2 به حساب تامین کنندگان واریز نماید. 3/5 - هماهنگی با کلیه شرکت های پستی و حمل و نقل جهت ارسال کالاها به مشتری بر عهده فروشگاه می باشد.

ماده شش : مدت زمان تصویه حساب

فرایند پرداخت صورتحساب به تامین کننده با توجه به توافق فی مابین به شرح زیر می باشد: پرداخت وجه مسقیماً از طریق سیستم بانکی شنبه هر هفته به حساب زیر واریز و سند پرداخت در امور مالی شرکت بایگانی می شود.

جاری ، پس انداز، قرض الحسنه و...

شماره حساب یا کارت خود را وارد نمایید .

ماده هفت : خسارات قراردادی

چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به فـــروشگاه یا مشتـــری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده هشت : حل اختلاف

1/8 - حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده : در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامیـن کننده، مورد اختلاف توسط فروشگاه به عنوان داور مرضی الطرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد. 2/8 - حل اختلاف در تفسیر این قرارداد الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مـــراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین محفوظ خواهد بود. ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طـــــرفین، دو طرف به انجام تعهدات اولیه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه می دهند، در غیـــــر این صورت، تا زمان حــل و فصل کـــامل موضوع اختلاف، تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.

ماده نه : فسخ قرارداد

1/9 - هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل، قـــــــرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جــــــاری و تسویه حساب خود را به نحـــو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند. 2/9 - فروشگاه می‌تواند در مدت اعتبـــار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قـــرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دستـــــرسی تامین کننده به کلیه سیستم های فروشگاه را معلق نماید. در این صورت تمامی حقـــــوق و امتیازات اعطا شده از جانب فروشگاه به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق فروشگاه برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است. 3/9 - در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست (4/4) دستورالعمل رسیدگی به تخلفــــات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، فروشگاه می‌تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قــرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت فروشگاه با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.